Jane Jian

Jane Jian

Managing Director, Citic Capital