Saja AbdulRedha Salem

Saja AbdulRedha Salem

Training Officer, Training & Career Development Group, KOC