Yu Yong

Yu Yong

Director - Planning Department, CNOOC